Continue reading ייצוג המזרחים בקולנוע הישראלי

ייצוג המזרחים בקולנוע הישראלי

מטרות: הבנת האופן שבו קולנוע , גם עלילתי, מבנה את הייצוגים שלנו ואת ההבנה שלנו את המציאות. הקולנוע מייצר בבואה של האידיאולוגיה השלטת, ובו זמנית משכפל ומפיץ אותה. בחינה כרונולוגית של התפתחות ייצוג המזרחי בקולנוע, תרבות פופולארית. (עספור) http://www.amalnet.k12.il/sites/commun/library/cinema/frm_yetsug_mizrahiut.htm סאלח שבתי: מזרחי חסר זהות, שיוך, מקום – לא הגיע משום מדינה עילג, עם מיליון ילדים,…

Read more ייצוג המזרחים בקולנוע הישראלי 0 Comment on ייצוג המזרחים בקולנוע הישראלי
Continue reading השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט

השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט

השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט. מסגרת זמן: שעתיים. מטרות: תהליכים אסוציאטיביים שהתקשורת מקנה קיבוע תבניות חברתיות ע”י התקשורת, קיבוע דעות קדומות. תהליכי חשיבה חברתיים: איך התקשורת בונה דימויים/תפיסה. אובייקטיביות של התקשורת, אג’נדה של התקשורת צרכנות – איך התקשורת מייצרת צורך. האם אני יכול לגבש עמדה אובייקטיבית – האם אני יכול להסתמך על הידע…

Read more השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט 0 Comment on השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט
Continue reading סימולציה- פעולת התקשורת

סימולציה- פעולת התקשורת

 מטרות: לחשוף את התפקיד של אמצעי התקשורת ואת השחקנים השונים בסכסוך- האינטרסים שלהם והתפקידים שהם ממלאים

סיווג סדנה: חוויתי, סימולציה, חד לאומי, דו לאומי

Read more סימולציה- פעולת התקשורת 0 Comment on סימולציה- פעולת התקשורת