Posted on

השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט

השפעת התקשורת על עיצוב התודעה של הפרט.

מסגרת זמן: שעתיים.

מטרות:

 • תהליכים אסוציאטיביים שהתקשורת מקנה
 • קיבוע תבניות חברתיות ע”י התקשורת, קיבוע דעות קדומות.
 • תהליכי חשיבה חברתיים: איך התקשורת בונה דימויים/תפיסה.
 • אובייקטיביות של התקשורת, אג’נדה של התקשורת
 • צרכנות – איך התקשורת מייצרת צורך.
 • האם אני יכול לגבש עמדה אובייקטיבית – האם אני יכול להסתמך על הידע שהתקשורת מעבירה?

הערה חשובה:

בסדנה זו מופיעות שאלות רבות (בעיקר בחלק ב’). השאלות מופיעות כשאלות מיקוד והכוונה לדיונים בנושא. אין צורך לשאול את כולם, אלא אם כן זה מרגיש נכון. הן מופיעות על מנת למקד אתכם. מה שבעיקר חשוב זה להרגיש את הקבוצה – מה מעניין אותם, מה חשוב להם, ועם כל זה להוביל את הדיון.

מהלך הסדנה:

 • רצוי להתחיל עם משחק חימום קצר (בוקר…) כגון: פלונטר, מעגל מתהפך, רוצח וכו’.

חלק 1: (40 דקות(

נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות מגדריות (כל מנחה צריך לשבת עם קבוצה(

נבקש מהם להציג מה הדימוי שיש לגבר/אישה בחברה ואיך זה בא לידי ביטוי )?(הם יכולים להכין קולג’, או לחילופין למצוא כמה דימויים מייצגים. כאשר בכל מקרה המטרה היא שהם יקיימו דיון ועל בסיסו יבנו את הקולג’).

חשוב להדגיש כי השאלות הבאות אינן צריכות להישאל אחת אחרי השנייה אלא הן מהוות נקודות לפיתוח ומיקוד הדיון.

שאלות למיקוד הדיון:

 • מה התפקידים המיוחסים לגברים/נשים בחברה?
 • מה התכונות המיוחסות לגברים/נשים בחברה?
 • באיזה סיטואציות זה בא לידי ביטוי ולמה?
  • חשוב לשים דגש בדיון על בחינת ההבדלים/דמיון בין גברים/נשים בחברה הערבית/יהודית.

 

 

חלק ב: מליאה (שעה ועשרים

שלב ראשון: (30 דקות(

 • הצגת תוצרי הקבוצות
 • לפתוח עם הקבוצה דיון פתוח על בסיס:
 • מחשבות שיש להם, תגובות, דברים שהפתיעו אותם, איך הם מרגישים לשמוע את הדברים שנאמרו? איך זה מרגיש לשמוע את דברי הצד השני?
 • מה ההבדלים העולים בין תפיסת הגבר/אישה בחברה? בין ערבים/יהודים?
 • מה הן נקודות הדמיון?
 • מה השוני/דמיון העולה במיקום החברתי?

שלב שני: תקשורת (30 דקות)

לאור הדיונים שהיו לכם בקבוצות הקטנות וגם בקבוצה הגדולה –

 • איזה חלק לוקחת התקשורת בלעצב את תפיסת הגבר/אישה?
 • איזה דימוי בונה התקשורת לגברים/נשים?
 • איפה זה בא לידי ביטוי? {ניתן להתייחס לנקודות כמו – טרמינולוגיה, שלטי חוצות, פרסומות, תקשורת אלקטרונית{

בשלב זה ננסה למקד את השאלה הקודמת יותר –

 • נניח כשאתם רואים פרסומת מסוימת (כדאי לתת דוגמה לפרסומת ספציפית) – איזה דימוי/ים זה מעביר לנו
 • )לבקש מהמשתתפים דוגמאות משלהם) מה מבטא השפה בה משתמשים אמצעי התקשורת כאשר מדברים על גברים/נשים?
 • מה המטרה של התקשורת כשהיא פועלת באופן כזה? (מה האינטרס(
 • האם התקשורת בצורה כזו משפיעה עליכם? איך? (הכוונה היא באיזה נקודות אתם מוצאים שהתקשורת בנושא גברים/נשים משפיעה עליכם?)
 • האם זה משפיע על יחסי גברים-נשים בחברה?

שלב שלישי: (20 דקות(

בואו ננסה להרחיב את הדיון מעבר לנושא של דברים נשים לדיון רחב יותר על תקשורת –

 • כאנשים שצורכים תקשורת כל הזמן איך נדע לאתר את המקומות בהם התקשורת משפיעה עלינו, מעצבת את תפיסת המציאות שלנו?
 • איך אנחנו יכולים להיות ביקורתיים כלפי המסרים שמועברים אלינו?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *