Posted on

מפגש עם הקונפליקט – שני צדדים לסכסוך – חד לאומי יהודי

נושא:  מפגש עם הקונפליקט – שני צדדים לסכסוך

 

מטרות:

u      יצירת מרחב שמאפשר העלאה של “המפגש” של בני הנוער עם הקונפליקט, ממקום משחרר, מקום שמאפשר להעלות את זה ולהתייחס לזה כחוויות מורכבות.

u      איך הקונפליקט משפיע עליי? מתי הוא השפיע על החיים שלי?

u      ניסיון להתבונן על החוויה של הצד השני את הקונפליקט

משך הזמן: שעה וחצי

חומרי עזר: דפים, טקסטים

מהלך הסדנה

תרגיל הכיסא כמייצג אתה קונפליקט:

מעמידים כיסא במרכז הכיתה ומבקשים מהמשתתפים להתפזר בכיתה.

ההנחיה שניתנת היא: “הכיסא” הזה מייצג כרגע עבורנו את הקונפליקט היהודי-פלסטיני אנחנו מבקשים מכ”א מכם להתמקם ביחס לקונפליקט (המיוצג ע”י הכיסא) עפ”י מידת הקרבה או ריחוק שהוא/היא מרגיש/ה ביחס אליו.

כלומר, הכיסא=קונפליקט, וכמו שדיברנו קודם על אירועים שהם הרגישו את הקונפליקט בחיים שלהם, אנחנו רוצים לראות כקבוצה, את המידה בה הם מרגישים שהוא “נוגע” בהם או משפיע עליהם (או הם עליו).

הערה למנחים: אפשר לעשות את התרגיל הזה בשתי דרכים: (א)לבקש מכולם להתמקם ולאחר שהם מתמקמים לבקש ממי שהיה רוצה להסביר את המיקום שלו/ה.

(ב) לעשות את התרגיל הזה באופן לא מילולי, כך שכ”א מהמשתתפים בתורו, כלומר אחד אחד כל פעם,  מתמקם ביחס לכיסא.

 

דיון קצר:

– איך היה לכם לעשות את התרגיל הזה?

– מה היה מעניין?

– האם יש דברים שחשוב לכם להגיד לקבוצה על עצמכם? או דברים שהייתם רוצים לשאול/לברר עם מישהו בקבוצה?

חלק שני: 45 דק’

– (5 דק’) כמו שאתם תיארתם את התחושות שלכם לגבי הקונפליקט, איך לדעתכם הצד השני מסתכל על הקונפליקט?

– (20 דק’) רצינו להציע לכם לראות חומרים שבני נוער ערבים, פחות או יותר בגיל שלכם, כתבו בנושא, כדאי שנראה יחד מה הם חושבים. חשוב להגיד שבחרנו כאן קטעים, הקטעים האלה לא יכולים לייצג את כל העמדות הקיימות, וזה רק מבט חטוף.

– חלוקה לקבוצות קטנות – 4 קבוצות (כאשר המנחים מסתובבים בין הקבוצות) כל קבוצה מקבלת קטע “קריאה” שנכתב ע”י נער/ה פלסטיני יחד עם מספר שאלות הכוונה לקטע.

הערה למנחים: יש סיכוי שנושא זה יעורר תגובות מורכבות מצד בני הנוער (זה בכל זאת נושא קשה ולעתים זר בשבילם), חשוב שננסה לאפשר להם להביע את עצמם, עם הקושי, ובמקביל לנסות ולחבר אותם להקשר של כל זה. כלומר, כמו שכל אחד מאיתנו כתב על האירועים שהיו עבורו משמעותיים בקונפליקט, כך אנחנו מנסים לשמוע דברים של בני נוער פלסטינים.

שיחה: (20 דק’)

– תגובות או הערות שיש להם?

– מה הרגשתם בעקבות קריאת הקטעים?

– האם הם הפתיעו אתכם? הרגיזו אתכם? עם מה הסכמתם ועם מה לא?

– מאיפה הצד השני מקבל לדעתכם את המידע שלו? האם זה שונה/דומה למקורות המידע מהם אנו שואבים אינפורמציה?

– האם הייתם רוצים לראות שינוי מתקיים ביחס לדברים שעליהם דיברנו? מהו?

(המטרה בשאלה זו היא להתחיל להעלות את השיח שעוסק ביכולת שלהם כבני נוער לקחת חלק אקטיבי בשינוי המציאות ופחות להגיע לדיון מעמיק בשאלה זו)

להורדת הסדנהמפגש עם הקונפליקט – שני צדדים לסכסוך

חומרי העזר: 

הדור השלישי – מילים לשיר בעברית לשנות את המחר – מילים בעברית תאמר נפאר מי טרוריסט – מילים בעברית מניפסט הנוער הפלסטיני בעזה الجيل التالت מילים בערבית مين ارهابي – מילים בערבית نغير بقره – מילים בערבית

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *